gamcotuong

Mục tiêu của trò chơi là gì? Mục tiêu của trò chơi là ghi điểm. Người chơi đầu tiên đạt…